Ngày đăng: 22/11/2013 Nhấn để in bài viết

Khi quét thẻ có âm thanh thông báo lỗi " Bạn chưa hoàn thành thủ tục Thư viện" tôi cần làm gì?

 Bạn cần tới Quầy Trực An ninh để được trợ giúp.