Ngày đăng: 22/11/2013 Nhấn để in bài viết

Có thể copy các file mp3 trong Thư viện được không?

 Không. Bạn chỉ có thể nghe file mp3 từ các máy tính trong Thư viện.